Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Bütçe Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 • Başkanlık Bütçesini, Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına Uygun Olarak Hazırlamak ve Bakanlık Faaliyetlerinin Bunlara Uygunluğunu İzlemek ve Değerlendirmek,
 • Kurumumuz bütçesi içerisinde yer alan İşyurdu Müdürlüklerinin bütçesini hazırlamak ve koordinesini yapmak,
 • Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve izlenmesi işlerini yürütmek,
 • İşyurtları Kurumu’nun stratejik plan çalışmalarına Kurumun diğer birim temsilcilerinin katılımını sağlamak, performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi yapmak, bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanın Kurumun ilgili diğer birimlerine göndermek,
 • Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanın idarenin ilgili birimlerine göndermek ve her bir harcama birimince hazırlanan ve birim performans programıyla birlikte gönderilen bütçe tekliflerini harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yaparak orta vadeli program, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Genelgesi, idarenin stratejik planı doğrultusunda idarenin bütçe teklifini hazırlamak ve bütçe tekliflerini ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak,
 • İşyurtları yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanın göndermek, harcama birimleri tarafından hazırlanan yatırım programına ilişkin teklifleri harcama birimleri temsilcileri ile görüşmeler yapılarak orta vadeli program, idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esaslarına göre idarenin yatırım programı teklifini hazırlamak,
 • İşyurtları Kurumu’nca gerçekleştirilen yatırım harcamalarını KAYA sistemi aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirmek,
 • İşyurtları Kurumu’nun, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali (İşyurtları Bütçesine ilişkin) iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) ve Ayrıntılı Finansman Programını (AFP) hazırlamak, üst yöneticiye onaylatmak ve vize edilmek üzere ilgili kuruma göndermek, bütçe ödeneklerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen AHP ve AFP oranlarına göre kullanımını sağlamak,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan ve kurum faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere gönderilen birim faaliyet raporlarını dikkate alarak harcama birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak kurum faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Merkez ve taşra bütçesine ilişkin, ödenek gönderme belgelerinin hazırlanması, onaylanması, gönderilmesi, kaydı ve tenkis işlemlerinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara uymak,                                                                      
 • İşyurdunda çalışan hükümlü ve tutuklulara ilişkin sigorta verilerini takip etmek,
 • İşyurdunda çalışan hükümlü ve tutukluların sigorta ile ilgili dilekçelerini cevaplamak,
 • Taşra işyurdu müdürlüklerinin ön mali kontrol faaliyetlerini Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı aracılığıyla yürütmek,
 • Kamu ihalelerinden yasaklama kararlarını ilgili işlemlerini yürütmek,
 • İlgili yılın bütçesinde çıkan araçların satın alma işlemlerini Kurumumuzun Planlama ve Uygulama Bürosu ile birlikte organize etmek,
 • Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.