Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Kurumsal Gelişim, Ürün Geliştirme ve Pazarlama Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 • Kurumun merkez ve taşra teşkilat yapısını, hukukî statüsü ve mevzuatını, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını ve bunların yürürlük işlemlerini takip etmek.  
 • Tüm kurumsal işlevlerin ve iş süreçlerinin, birimler arası koordinasyon ve işleyiş ile performanslarının sürekli izlenmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla ilgili birimlerden veri, bilgi, belge, rapor, görüş ve değerlendirme talep etmek.  
 • Ulusal ve uluslararası projeleri planlamak, yürütmek veya işyurdu müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen projelerin yürütmesini takip ve koordine etmek. 
 • Kurumumuzun görev alanına giren konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası standartlara dair verileri takip etmek. 
 • İşyurtları Kurumunun amaç, hedef ve politikaları ile ilgili farkındalık oluşturulmaya yönelik çalışmalar yürütmek; bu doğrultuda, işyurtlarında üretilen mal ve hizmetlerin tanıtımını yapmak,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında, işyurdu müdürlüklerine rehberlik yapmak, (işyurdu müdürlükleri ile gerekli eşgüdüm ve irtibatın sağlanması, gerekli protokollerin imzalanması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması sürecinin takibi vb.),
 • İşyurtlarında üretilen mal ve hizmetlerin, ülke genelinde yapılacak satış ve dağıtımına ilişkin planlamalar yapmak,
 • Kantinlerde satılan ürünler de dahil olmak üzere, işyurtlarında üretilen mal ve hizmetlerin, kalite ve fiyat standartlarının sağlanmasına ilişkin araştırmalar yapıp önerilerde bulunmak,
 • İşyurtlarında sergi, toplantı vb. etkinliklerini düzenlemek ve düzenlenecek etkinliklerde standart ve eşgüdümü sağlamak,
 • Tanıtım ve pazarlamaya ilişkin gerekli bilgi havuzunu oluşturmak, bu bilgiler doğrultusunda işyurtları kurumuyla ilgili soru ve cevap kataloğu hazırlayıp güncellemek,
 • Her türlü slayt sunumu, yazılı ve elektronik broşür, ürün kataloğu vb tanıtım materyallerini hazırlamak ve güncellemek,
 • İşyurdu faaliyetlerinin tanıtımına ilişkin basın ve halkla ilişkiler kapsamında, her türlü işlemi yürütmek,
 • İşyurtları kurumunun amaç ve politikaları çerçevesinde, ortak kurum kültürünün oluşmasına katkı bağlamında, Başkanlığımız personeline yönelik, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, katılımı sağlamak,
 • İşyurtlarının temsil ağırlama gideri yazışmalarını yapmak.