Bütçe Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 

 • İşyurtları Kurumunun stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını  koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak  değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak.
 • İşyurtları yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını   izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak.
 • İşyurtları Kurumunca gerçekleştirilen yatırım harcamalarını Kalkınma Bakanlığına   bildirmek
 • İşyurtları Kurumunun, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali (işyurtları  bütçesine ilişkin) iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Yılı bütçe mevzuatınca öngörülen ilke ve esaslar çerçevesinde, ayrıntılı harcama ve   finansman programlarını hazırlamak,
 • Merkez ve taşra bütçesine ilişkin, ödenek ekleme, aktarma ve benzeri işlemleri  yürütmek,
 • Taşra bütçesi gerçekleşme rakamlarını belirli dönemler halinde, UYAP-I ortamında  veri girişini yaparak Maliye Bakanlığına bildirilmek üzere Saymanlığa vermek,
 • İşyurdunda çalışan hükümlü ve tutuklulara ilişkin sigorta verilerini konsolide etmek,
 • İşyurdunda çalışan hükümlü ve tutukluların sigorta ile ilgili dilekçelerini cevaplamak,
 • TÜİK tarafından gönderilen bilgi formlarını doldurarak cevaplamak,
 • Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi  konularında çalışmalar yapmak,
 • Kamu İhalelerinden yasaklama kararlarını ilgili işlemlerini yürütmek
 • İlgili yılın bütçesinde çıkan araçların satın alma işlemlerini Ar-ge ile birlikte  organize etmek.

Çalışma Arkadaşlarımız
Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E Posta
Recep ÖZYURT Şube Müdürü V 0312 414 79 10 ab94543@adalet.gov.tr
Ezgi Nur ŞAHİN Memur 0312 414 79 08 ab201303@adalet.gov.tr
Haluk AYDEMİR Memur 0312 414 79 56 ab111568@adalet.gov.tr
Soner BAHADIR Memur 0312 414 79 08 ab44325@adalet.gov.tr
Kudrettin ELER Memur 0312 414 79 56 ab199847@adalet.gov.tr
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018