GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ
 31003

Görev ve sorumluluklarımız 4 nolu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.

 

İşyurtları Kurumu

Madde 76

(1) İşyurtları Kurumunun organları,İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu ile Daire Başkanlığı ve işyurtlarıdır.

(2) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu; Bakanın görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında, Bakanın belirleyeceği Toplam 5 üyeden oluşur.

(3) Bakan, gerekli gördüğü hallerde İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna başkanlık eder.

(4) Daire Başkanlığı, bir Daire Başkanı ile yeteri kadar tetkik hâkimi ve diğer personelden oluşur.

(5) İşyurtları Kurumunu, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı temsil eder.

(6) Lüzum görülen yerlerde işyurtları Kurumu, İşyurtları kurabilir.İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun görevleri

Madde 77

(1) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır:

(a) İşyurtlarının genel amaçlarını belirlemek.

(b) İşyurtları Kurumunun Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçesine onaylamak.

(c) İşyurtlarının kurulmasına ve veya kaldırılmasına karar vermek.

(ç) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemek.

(d) İşyurtları yönetim kurullarının önerisi üzerine 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işyurtlarında istihdam edilecek işçilerin niteliklerine, çalıştırılmasına, ücretlerinin belirlenmesine ve bunların işten çıkarılmasına karar vermek.

(e) Yüksek iş performansıyla işyurduna yararlı olan personel ve hükümlülere prim ödemesinin usul ve esaslarını belirlemek; yıllık plan bilançolarında tahakkuk edecek kardan personel işçi ve hükümlülere Kanunda belirtilen kar payı ödenmesine ilişkin işyurdu yönetim kurullarının önerilerine karara bağlamak

(f) Bakanlığın denetim programlarına ek olarak, işyurtlarının faaliyetlerinin adalet müfettişleri tarafından denetlenmesini Bakana önermek.

(g) İşyurtları Kurumu ile işyurtlarının paralarının yatırılacağı bankalar belirlemek.

(ğ) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeline İşyurtları Kurumu ve işyurtlarının hesaplarını tutturmak ve bu hesapları ilgilendiren işleri yaptırmak.

(h) İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini, ek bütçelerini, faaliyet raporu ve netice hesaplarını onaylamak veya reddetmek.

(ı) Genel Müdürün önerisiyle işyurtları işletme ihtiyaçları için kaynak tahsisi yapmak ve gerektiğinde birinden diğerine kaynak aktarması yapılmasına karar vermek.

(i) Genel bütçeden aylık alan kadrolu personelin işyurdunda çalıştırılmasına ilişkin Genel Müdürün önerilerini karara bağlamak.Daire Başkanlığının görevleri

Madde 78

(1) Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:

(a) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu kararlarını yerine getirmek.

(b) İşyurtlarının yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek.

(c) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla ilgili her türlü işlemi yürütmek, küçüklerin çalışma şartları bakımından ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak.

(ç) İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini, ek bütçelerine faaliyet raporu ve netice hesaplarını İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak.

(d) İşyurtlarında, İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacak işçilere ilişkin işyurdu yönetim kurullarının önerilerini İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak.

(e) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

(f) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırma yaparak İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna öneride bulunmak, yönetmelik taslakları hazırlamak ve izlemek, görüş bildirmek,  genelge düzenlemek.

(g) Kanunlarda ve bu Bölümde gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
İşyurtları

Madde 79

(1) İşyurtları, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir.

(a) Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek.

(b) Hükümlü ve tutuklulara bir meslek ve sanat öğretmek.

(c) Ünitelerde üretilen ekonomik değerleri pazarlamak.

 

 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018